3 exempel på när det krävs bygglov

Om du funderar på om dina byggplaner kräver bygglov eller inte så är du verkligen inte ensam i dina funderingar.

Frågor kring bygglov är nämligen bland de vanligaste när det kommer till byggprojekt i hemmet. Förståelse för när och varför bygglov krävs är en nödvändighet för att undvika onödiga förseningar och extra kostnader.

Vad är bygglov?

Bygglov är ett tillstånd som krävs för att få utföra vissa typer av byggnadsarbeten. Detta omfattar att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en befintlig byggnad eller anläggning. Syftet med bygglov är att säkerställa att alla byggprojekt följer lokala regler och bestämmelser för markanvändning och byggande.

Det är kommunen som utfärdar bygglov efter en ansökningsprocess där man granskar projektets överensstämmelse med gällande planbestämmelser och byggnormer. Att ansöka om och erhålla bygglov innan byggstart är väldigt viktigt för att förebygga problem och förseningar som kan uppstå om bygget inte är i linje med de lokala regler.

Men när behöver man bygglov? Ja, här nedanför kommer vi lista tre olika scenarion när bygglov i regel alltid krävs.

1. Nybyggnad och tillbyggnad

När du planerar att bygga en helt ny byggnad eller göra en tillbyggnad på din befintliga fastighet är det i regel alltid nödvändigt att ansöka om bygglov.

Det finns dock undantag från denna regel. Till exempel krävs inget bygglov för att uppföra ett attefallshus på din tomt. Attefallshus får uppföras utan bygglov under förutsättning att de inte överstiger en viss storlek och uppfyller andra specifika krav. Likaså gäller detta för friggebodar, som är mindre byggnader som också kan uppföras utan bygglov.

2. Yttre förändringar av en byggnad

När du planerar att göra yttre förändringar på din byggnad är det viktigt att vara medveten om att dessa ofta också kräver bygglov.

Det handlar inte bara om större projekt som tillbyggnader utan även om ändringar som påverkar byggnadens utseende. Exempel på detta kan vara att byta fasadmaterial eller att göra ändringar på taket. Detta inkluderar till exempel att anlita en takläggare Enköping för att ersätta din gamla takbeklädnad med ett helt nytt tak.

3. Ny användning av byggnader

Om du planerar att ändra användningen av en befintlig byggnad är det viktigt att vara medveten om att bygglov oftast krävs för detta också. Detta är särskilt relevant om ändringen innebär en signifikant förändring av användning, exempelvis omvandlingen av ett garage till en bostad.

Så trots att den fysiska strukturen nödvändigtvis inte förändras nämnvärt, kan den nya användningen kräva anpassningar som är avgörande för att säkerställa att byggnaden är lämplig och säker för sitt nya ändamål. Det kan inkludera allt från installation av nya ventilationssystem till uppdateringar av el- och vatteninstallationer för att möta de nya behoven.

Hur länge gäller ett bygglov?

När du väl har fått ditt bygglov beviljat av kommunen startar klockan på ditt tillstånd. Ett bygglov gäller nämligen endast under en begränsad tid. Efter att du har beviljats bygglov måste du påbörja ditt byggprojekt inom två år. Det innebär att grunden för ditt projekt, vare sig det handlar om en nybyggnation, tillbyggnad eller annan förändring, behöver vara påbörjad inom denna tidsram.

Men det räcker inte med att bara starta projektet. Du har även en begränsning på hur länge du kan hålla på med byggarbetet. Efter det att byggprojektet har påbörjats måste det vara färdigställt inom fem år.

Det är viktigt att hålla dessa tidsramar i åtanke när du planerar ditt byggprojekt. Om projektet inte påbörjas eller slutförs inom dessa tidsgränser kan det leda till att ditt bygglov blir ogiltigt. Skulle du av någon anledning inte kunna hålla dig inom dessa tidsramar är det möjligt att ansöka om förlängning av bygglovet hos din kommun. Dock är det bäst att alltid sträva efter att hålla sig inom de ursprungliga tidsramarna för att undvika extra arbete och möjliga förseningar.